ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
276-201(7,9,10,12 ) Educational Measurement and Evaluationinfo
276-360การวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา(อาจารย์จิระวัฒน์)info
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSSinfo
276-330ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา(อาจารย์จิระวัฒน์)info
276 - 201 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (yupawat)info
276-402 Educational Research (อ.ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา)info
Research Methodology in Education(รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์)info
276-201 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ((อ.ณรงค์ศักดิ์))info
276-490 โครงงาน (อาจารย์จิระวัฒน์ ตันสกุล)info
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ไม่ใช่แบบทดสอบinfo
276-201การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา(อาจารย์จิระวัฒน์)info
276-201 กลุ่ม7 (อ.ขจรพงษ์)info
Construction and Development of Non-Testing Instrumentsinfo
Master of Education Thesis in ...info
การประเมินผลตามสภาพจริง(Authetic Assessment)info
การใช้แบบทดสอบทางการศึกษาinfo
276-203(Introduction to Statistical Design in Education Research)info
276-201( 06)Educational Measurement and Evaluationinfo
276-201(11)Educational Measurement and Evaluationinfo
276-402 การวิจัยทางการศึกษา (อาจารย์จุฑา ธรรมชาติ)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก