ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I ปีการศึกษา 1/2550info
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 2/2550info
Computer Application in Businessinfo
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)info
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ปีการศึกษา 2549info
การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลและการจัดการข้อมูล (File Organization and Management) (อ.จงกลนี)info
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Programming II)info
สัมมนา (Seminar) คณิตศาสตร์ประยุกต์info
การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลและการจัดการข้อมูล(File Organization and Data Management)info
ชื่อรายวิชา Mathematics in Daily life (Nittaya)info
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)info
747-323 Regression Analysis (อ.สุจรรยา)info
747-332 Experimental Design (อ.สุจรรยา)info
Discrete Mathematics (1/2552) - อ.สมพร ช่วยอารีย์info
Differential Equations (1/2552) - อ.สมพร ช่วยอารีย์info
การฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 (คณิตศาสตร์ประยุกต์)info
Mathematics Iinfo
สัมมนา (เอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์)info
Differential Equations (2/2551 อ.สมพร ช่วยอารีย์)info
Discrete Mathematics (2/2551 อ.สมพร ช่วยอารีย์)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก