ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (748-121 Computer Programming I) 2/2554info
777-975การพัฒนาสื่อบทเรียนinfo
การฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 (คณิตศาสตร์ประยุกต์)info
โครงงานรายบุคคล (Individual Project)info
777-777 ระบบinfo
การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research)info
Object Oriented Programminginfo
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information System Management)info
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming 1)info
พีชคณิตเชิงเส้นinfo
โครงสร้างข้อมูล (data structure)info
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม (Computer System and Architecture)info
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Network)info
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(ชาริณี)info
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(ผศ.พักตรา)info
ระบบปฏิบัติการ (Operating System)info
โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) อ.จงกลนีinfo
ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)info
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) อ.เกรียงศักดิ์info
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เก่าinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก