ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ประเภทของรายวิชา:


741-111 Introduction to rubber technology
อาจารย์: Thirasuda Prasert
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเคมีสำหรับยาง การแปรรูปยาง การทดสอบสมบัติของยาง และผลิตภัณฑ์ยาง

Introduction to marketing
อาจารย์: Thirasuda Prasert
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การตลาดเบื้องต้น การเขียนแผนการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ขบวนการเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย ส่วนผสมทางด้านการส่งเสริมการจำหน่าย ส่วนผสมทางด้านราคา การวิจัยตลาด


Research project in rubber technology
อาจารย์: Thirasuda Prasert
การทำรายงานคว่ามก้าวหน้าโครงการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

Introduction to plastic technology
อาจารย์: Thirasuda Prasert
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชนิดและสมบัติของพลาสติก ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกับสมบัติทางฟิสิกส์และการใช้งานของพลาสติก การใช้สารเคมีผสมในพลาสติก การแปรรูปทางพลาสติก

 


Adhesion and adhesive
อาจารย์: Thirasuda Prasert
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักการยึดเกาะระหว่างสาร ทฤษฎีการติดประสาน แรงตึงผิวและการเปียกผิว สมบัติและลักษณะของผิวสาร วิธีการเตรียมผิวของสารก่อนการติดประสาน การวิเคราะห์พื้นผิว เทคนิคการวัดการติดประสาน ส่วนประกอบทางเคมี สมบัติและการใช้งานของกาวประเภทต่างๆ ยางติดเหล็ก


ยางธรรมชาติ
          การได้มาของยางธรรมชาติ การเก็บรักษาน้ำยางสด การทำยางแผ่น ยางแท่ง และยางเครฟ น้ำยางข้น ตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของยาง การทดสอบยางแท่ง การจัดชั้นของแผ่นและยางแท่ง โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของยางธรรมชาติ การผสมสารเคมีของยางธรรมชาติ

สารเติมแต่งสำหรับยาง

           ระบบการเชื่อมโยง การวัลคาไนซ์ด้วยกำมะถัน เปอร์ออกไซด์ และวิธีอื่น ๆ สารตัวเร่ง สารกระตุ้น และสารหน่วง สารตัวเติม ชนิดและคุณลักษณะของสารตัวเติม สารตัวเติมชนิดเม็ด ชนิดแผ่นและชนิดเส้นใย การปรับผิว สารตัวเติมสำหรับงานเฉพาะ การทำให้นิ่ม พลาส ติไซเซอร์และการใช้งาน สารเสถียรต่อความร้อน ออกซิเดชัน และแสงอัลตราไวโอเลต แอนติโอโซแนนท์และการใช้งาน สารทำให้เกิดสี สารหน่วงไฟ สารต้านไฟฟ้าสถิตและอื่น ๆคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก