ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
ทฤษฎีขั้นสูงในการให้การปรึกษา Advanced Theories of Counselinginfo
264-101 การตระหนักรู้ในตนเองและการพัฒนาผู้เรียน (ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
264-102 Life Skills ทักษะชีวิต (ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
Family Psychology and Counseling จิตวิทยาครอบครัวและการให้การปรึกษา (ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
Practicum in Counseling ปฏิบัติการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (อ.ดร.พงษ์พัชรินทร์)info
Health Psychology(จิตวิทยาสุขภาพ)info
264-324 Guidance Activities การจัดกิจกรรมแนะแนว (ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
286-511 Psychology of Adolescence จิตวิทยาวัยรุ่น (ผศ. ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
268-202 จิตวิทยาสำหรับครู (ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info
268-421 Psychology of Children and Adolescents with Behavior Problemsinfo
การให้การปรึกษาเบื้องต้นinfo
264-412 Group Counseling การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก