ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภาษาไทย

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
อรรถศาสตร์เบื้องต้นinfo
411-403 สัมมนาการใช้ภาษาไทย (Seminar in Thai)info
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร (อ.พันธุ์ทิพย์ อินทยอด))info
411-201การอ่านและเขียนเชิงวิชาการinfo
411-402 วรรณคดีแบบฉบับinfo
411-205 สุนทรียภาพในบทประพันธ์ไทยinfo
411-201 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ (บทความวิชาการ)info
411-304 วัจนลีลาศาสตร์เบื้องต้นinfo
411-206 ไวยากรณ์ไทยinfo
411-101 ภาษากับความคิด และการสื่อสาร (อ.พัชรีย์ จำปา)info
Language, Thought and Communication Iinfo
วรรณคดีศาสนาและคำสอนinfo
411-201 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ ( อ.พันธุ์ทิพย์ )info
411-201 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ (รายงานทางวิชาการ)info
ภาษาไทยมาตรฐานinfo
รายวิชา 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร1 Language, Thought and Communication Iinfo
Semanticsinfo
หลักภาษาไทยinfo
Phonologyinfo
Communication for Persuasioninfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก