ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาประวัติศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
425-170 History of Modern Worldinfo
425-275 Social Historyinfo
425224 Pre-modern Southeast Asia & 425324 Southeast Asia from the Ancient Time to the Colonial Timeinfo
THAI HERITAGEinfo
Thai history from a nation state to the presentinfo
History of Eastern Ideasinfo
American Civilizationinfo
Readings in Asia Historyinfo
Modern Chinainfo
Diplomatic History of United State of Americainfo
้History of Western Ideasinfo
Historiographyinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก