ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภาษาตะวันออก

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชา414-341 วัฒนธรรมอาหรับ
อาจารย์: มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

วิถีชีวิต โลกทัศน์ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอาหรับ ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน  ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคทั้งก่อนและหลังนับถือศาสนาอิสลาม

Ways of life, worldview, beliefs, values, customs and traditions, arts andcultures of the Arabs from the ancient time to the present; tracingcultural changes before and after Islam

 


รายวิชา 414-342 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอาหรับ
อาจารย์: มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาโดยสังเขปของชนชาติอาหรับพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

Brief history and development of the Arab ethnic; their social,economic, political and intellectual development from theancient time to the present.

 


Korean Phonetic
ครู: ษมาวดี กั้งแฮ
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  

ศึกษาอวัยวะการออกเสียง  เสียง  สัญลักษณ์  และการออกเสียง


General Malay 1
ผู้ดูแลระบบ: Waemaji Paramal
ระบบเสียง การเขียนและการอ่านออกเสียงภาษามลายู การสร้างประโยคพื้นฐานภามลายูทั้งสี่แบบอย่างง่ายๆ 

Chinese Studies
ผู้ดูแลระบบ: piyawan piyakan
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของประเทศจีนพอสังเขป เน้นให้ผู้ศึกษารู้จักเมือง ที่ตั้งเมือง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และความสำคัญในด้านอื่น ๆ ของสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้ศึกษาได้รู้จักบุคคลสำคัญ ศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โดยศึกษาจากเอกสาร ตำราภาษาจีน และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารภาษาอื่น ๆ นอกห้องเรียนอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

Korean Reading 2
อาจารย์: ษมาวดี กั้งแฮ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

นักศึกษาสามารถอ่านเรื่องสั้นได้


รายวิชา 414-446 การแปล1
อาจารย์: มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

หลักการแปล ความแตกต่างระหว่างภาษาอาหรับและภาษาไทย ฝึกการแปล ศัพท์ ประโยค บทสนทนาหรือข้อความสั้น ๆ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย

Principles of translation; differences between Arabic and Thai; practice of translating vocabularies, sentences, short dialogues or passages from Arabic into Thai.คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก