ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาสังคมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Thai Economyinfo
428-623Plural Society and Developmentinfo
การพัฒนาสังคมชนบทและเมือง Rural and Urban Developmentinfo
นโยบายสาธารณะและการพัฒนาinfo
428-437 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์info
Rural Sociologyinfo
428-317สังคมสงเคราะห์เบื้องต้นinfo
434-363 Public Economicsinfo
428-201 Introduction to Economic (กลุ่มที่ 3)info
428-201 Introduction to Economic (กลุ่มที่ 2)info
สังคมวิทยาเมืองinfo
ทฤษฎีมานุษยวิทยาinfo
428-211 การจัดการวิสาหกิจและธุรกิจชุมชนinfo
428-402 การสัมมนาในการพัฒนาสังคมinfo
441-208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการinfo
428-305เทคนิคและกลวิธีในการพัฒนาสังคมinfo
Women in Developing Countriesinfo
Thai Societyinfo
428-201 Introduction to Economicsinfo
441-206 Principles of Marketinginfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก