ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาภูมิศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
วิทยากร: อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554 


Language and Culture
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม ในแง่ที่ภาษาเป็นวัฒนธรรม แสดงวิถีชีวิตและค่านิยมในสังคม ภาษากำหนดและสืบทอดวิธีคิดและโลกทรรศน์ของสังคม

สัทศาสตร์ปฏิบัติ
อาจารย์: assaming kaseng
ผึกการออกเสียง พย้ญชนะภาษาอาหรับ


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก