ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
421-222 ชื่อรายวิชา Information Content Analysis: Group 2info
421-222 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศinfo
421-334 การออกแบบและการพัฒนาระบบการติดต่อกับผู้ใช้info
421-315 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)info
421-232 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)info
421-213 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)info
Visual Programminginfo
421-221 English Listening-Speaking for Information Scientistsinfo
Web Technology-Semester-2-2553info
421-334 User Interface System Design and Developmentinfo
421-323 Statistics and Research for Information Scientistsinfo
421-111 สารสนเทศในบริบทสังคม (2/2553)info
421-463 Business Information System and Servicesinfo
Information Management IIinfo
421-341 scatterinfo
421-699 Thesis 18(0-54-0) Adviser: Assist. Prof. Dr. Chumchit Saechaninfo
421-211 English of Information Sciecne I,
English Reading-Writing for Information Scientists
info
421-513 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information Management)info
421-244 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Information Resources in Science and Technology)info
421-213 Data Structure and Algorithminfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก