ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Visual Programming การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลinfo
Open Source Applicationinfo
421-502 Research Methodology and Statisticsinfo
My Information Resourcesinfo
421-212 English for Information Scientists IIinfo
421-383 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Information Resources in Sciences and Technology)info
การบริการของศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด (Information Center and Libraries Services)info
421-453 การวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ (Research for Information scientist)info
421-506 บริการสารสนเทศ
(Information services)
info
421-411สัมมนาสารสนเทศศาสตร์
(Seminar in Information Science)
info
421-373 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Information for quality of life development)
info
Information Cataloginginfo
ห้องสมุดดิจิตอลinfo
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Utilization)info
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เบื้องต้นinfo
421-412 การจัดการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดinfo
Information Marketing for Businessesinfo
วรรณกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีinfo
การใช้เทคโนโลยีสารนิเทศinfo
Thesisinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก