ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
437-222 จริยศาสตร์info
437-213 Chinese Philosophy (ปรัชญาจีน)info
History of Aryan Religions (ประวัติศาสตร์ศาสนากลุ่มอารยัน)info
arabic literatureinfo
ศาสนาฮินดูinfo
สัมมนาปัญหาศาสนา (Seminar on Religions Issue)info
ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น (Religions in China Korea and Japan)info
ปรัชญาเกาหลีและญี่ปุ่น (Korean and Japanese Philosophy)info
ศาสนาเปรียบเทียบinfo
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)info
437-212 Indian Philosophy (ปรัชญาอินเดีย)info
Pragmatism (ปรัชญาปฏิบัตินิยม)info
438-101 ศาสนวิถี (Religious Paths)info
History of Semitic Religions (ประวัติศาสนากลุ่มเซไมท์)info
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก