ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาอิสลามศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
แผนกวิชาอิสลามศึกษา
แผนกวิชากฏหมายอิสลาม
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
แผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม
แผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา
แผนกบัณฑิตวิทยาลัย

765-445 International Politics on Petroleum (การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยน้ำมันปิโตรเลียม)
อาจารย์: ธวัช นุ้ยผอม

ธวัช นุ้ยผอม

763-342 Principles of Accounting in Islam (หลักการบัญชีในอิสลาม)
อาจารย์: ธวัช นุ้ยผอม
แนวคิดเบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของการบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน ระบบบัญชีและวิธีการบันทึกรายการบัญชี การจัดรายได้ทรัพย์สินถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดกำไรในการผลิต การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบทดลองและงบประมาณต่าง ๆ รายการปรับปรุงบัญชี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ บัญชีภาษีอากรและการบัญชีราชการ บัญชีซะกาตและบัญชีสถาบันการเงินในอิสลาม

763-344 Monetary Management (การจัดการการเงิน)
อาจารย์: ธวัช นุ้ยผอม
ธวัช  นุ้นผอม

ปรัชญาการศึกษาของอิสลาม
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก