ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาเคมี

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
721-352 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (อ.ดร.โรมรัน ชูศรี)info
721-251 เคมีวิเคราะห์ (อ.ดร.โรมรัน ชูศรี)info
เคมีทั่วไป 2info
721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (อ.ดร.โรมรัน ชูศรี)info
721-511 Instrumental Analysis (ดร.วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม )info
721-111 General Chemistry Iinfo
General Chemistryinfo
721-351 Instrumental Anal AAS (ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม)info
721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม)info
721-251 Analytical Chemistry (ดร.วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม)info
พลศาสตร์เคมีinfo
ปิโตรเคมี (Petrochemistry)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก