ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาชีววิทยา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)info
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Organic evolution) info
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (Microbial Physiology)info
การเกิดโรคและภูมิคุ้มกัน (Infection and Immunity)info
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์(Seed Technology)info
Molecular Geneticsinfo
777-840 การทดสอบพลังงานโมเลกุลinfo
เทคนิคทางชีววิทยาinfo
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชinfo
plant physiologyinfo
พันธุศาสตร์info
พันธุศาสตร์โมเลกุลinfo
ชื่อรายวิชาชีววิทยาในระดับเซลล์info
Invertebrate Zoologyinfo
นิเวศวิทยา (Ecology)info
อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy)info
ปฏิบัติการชีววิทยา (Biology Laboratory)info
endocrinologyinfo
Animal physiologyinfo
พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก