ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาฟิสิกส์

ประเภทของรายวิชา:


GENERAL PHYSICS I
อาจารย์: ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล

ทดสอบ อยู่ในช่วงดำเนินการ


อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
ผู้ดูแลระบบ: นพพร เหรียญทอง

รายวิชาบังคับก่อน : 723-252

             ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดบอร์ดเดียว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้งาน


อิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

ฟิสิกส์ร่วมสมัย (Contemporary Physics (Computer aided problem solving for physicists))

เลือกศึกษาหัวข้อทางฟิสิกส์ระดับสูงร่วมสมัยบางหัวข้อโดยคณะอาจารย์ผู้สอน


สมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงรีโอโลยีของยาง

ผศ.ดร.สมบัติ  พุทธจักร


อิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก