ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประเภทของรายวิชา:


วิทยาศาสตร์กายภาพ II (พี่ฝน)
พี่ฝน: สุวิมล ศิริวงศ์
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  

- เล่าเรื่องเครื่องมือวิจัยพี่ฝนtongueout

- เรื่องการแปรรูปพลาสติก 1approve

- เรื่องการแปรรูปพลาสติก 2sleepy


วิทยาศาสตร์กายภาพII (อ.นัยนา)
ผู้สอน: สุวิมล ศิริวงศ์
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  


การจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์: kua rittiboon
การจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
อาจารย์: วราภรณ์ คีรีพัฒน์
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน เป็นวิชาศืกษาทั่วไป

มลพิษทางน้ำ (Water Pollution)
อาจารย์: Naiyana Srichai
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

             การใช้ประโยชน์จากน้ำ หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำ วัฏจักรของน้ำ คุณสมบัติของน้ำ ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของแหล่งน้ำ ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อแหล่งน้ำ สถานการณ์มลพิษทางน้ำ หลักการการปรับสภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและระบบบำบัดน้ำทิ้ง การจัดการคุณภาพน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางน้ำ การศึกษาวิจัยและการประเมินคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ


คุยกันเรื่องยืมอุปกรณ์
พี่ฝน: สุวิมล ศิริวงศ์
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  


Environmental Pollution
อาจารย์: นภารัตน์ ไวยเจริญ
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
"สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม" เรื่องใกล้ตัวที่คุณคิดไม่ถึงแต่เรียนรู้ไปกับเราได้ง่ายๆ

724-332 Water Pollution
อาจารย์: นภารัตน์ ไวยเจริญ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เรียนรู้เรื่องง่ายกับมลพิษทางน้ำ    45612


724-333 Air Pollution
อาจารย์: นภารัตน์ ไวยเจริญ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เปิดมุมมองใหม่และเรียนรู้ไปกับมลพิษทางอากาศ555คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก