ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


อุตสาหกรรมอาหาร
อาจารย์: สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชา อุตสาหกรรมอาหาร เปิดสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551

Fibers and Fabrics
อาจารย์: สุณีย์ บุญกำเหนิด
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

:   ประเภทโครงสร้างและคุณสมบัติของเส้นใย   การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติ  และคุณภาพของเส้นใยและผ้า   การทำผืนผ้า   การย้อมสี    และการตกแต่งลวดลายผ้า   ผ้าที่ใช้ตกแต่งและผ้าที่ใช้ในการแต่งกาย  การเลือกใช้   การดูแลรักษาผ้าชนิดต่าง ๆ  การกำจัดรอยเปื้อน   ฝึกปฏิบัติตามหัวข้อทีกำหนด             smile


Art in Everyday Lift
อาจารย์: สุณีย์ บุญกำเหนิด
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

big grin หลักการและทฤษฎีทางศิลปเพื่อมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ    พัฒนาอาชีพคหกรรมศาสตร์


เปตอง Patongue
อาจารย์: prasert ouckathi
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

Household Equipment
อาจารย์: สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Household Equipment เป็นวิชาที่ช่วยให้เข้าใจถึงชนิดของเครื่องมือเครื่องใชภายในบ้านในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ถึงวิธีใช้และการดูแลรักษา ตลอดจนการเลือกซื้อ

Research Methods in Home Economics
อาจารย์: สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

Research Methods in Home Economics เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ช่วยให้นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เข้าใจถึงการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติโดยการใช้โปรแกรม excel และ SPSS เพื่อให้สามารถสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองได้อย่างมีระบบ

การตัดเย็บเบื้องต้น
อาจารย์: สุณีย์ บุญกำเหนิด

               cool     หลักพื้นฐานการตัดเย็บเบื้องต้น


เกษตรกรรมครัวเรือน(Household Agriculture)
อาจารย์: sucharit Suanphairoch
อาจารย์: Pintip Juntharathep
อาจารย์: สุธา เกลาฉีด
อาจารย์: suchanya Phongsavan
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักและแนวทางจัดการเกษตรครัวเรือนแบบผสมผสาน ศึกษาการใช้พื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ครัวเรือนมากที่สุด เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนางานเกษตรขนาดเล็กให้ได้ผลผลิตสูง

 


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก