ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชากฏหมายอิสลาม

ประเภทของรายวิชา:


766-324 Research Methodology in Islamic Law
อาจารย์: อะห์มัด ยี่สุ่นทรง

ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น : ความหมาย ประเภท ระเบียบวิธีดำเนินการ การเขียนรายงาน สอนโดย ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง


อุศูลุลฟิกฮฺ3

“วิธีการกำหนดหุกมโดยการวิเคราะห์วินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด)   คุณสมบัติของผู้กระทำการวิเคราะห์วินิจฉัย (มุจญ์ตะฮิด)   การฟัตวา   ความแตกต่างระหว่างการพิพากษา และการฟัตวา และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตักลีด”


fiqh l
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  
ศึกษาฟิกฮฺในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนพิธีต่างๆ(อิบาดาต)ทั้งหมด คือการทำความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์

กฎหมายครอบครัวมรดก
อาจารย์: suthisak duereh
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ใน บรรพ 5 และ 6


กฎหมายมรดกและพินัยกรรมในอิสลาม
อาจารย์: อัสมัน แตอาลี
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

 

หลักการแบ่งมรดกในอิสลาม ผู้มีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิในกองมรดกและการทำพินัยกรรม พร้อมกับศึกษาทัศนะการแบ่งมรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม 


ชื่อรายวิชา Fiqh III
อาจารย์: สุลัยมาน ดอเลาะ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
To study elements of crime , punishment and its procedure in Islam . To study the opinions of the Muslims scholars.

ฟิกฮฺในชีวิตประจำวัน
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  

ฟิกฮ์ที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องใช้และเครื่องแต่งกายที่อนุมัติและไม่อนุมัติและศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับความสะอาดคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก