ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

ประเภทของรายวิชา:


การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
อาจารย์: หมะหมูด หะยีหมัด

แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนการประกอบธุรกิจขนาดย่อม การบริหาร การควบคุมทางการเงินและแหล่งเงินเงินทุน การสำรวจตลาด การส่งเสริมการขายและการควบคุมสินค้าคงเหลือ การให้สินเชื่อ การพยากรณ์ตลาด การบริหารการค้าปลีก การจัดร้าน การบริหารบุคคลและสินค้า การบริหารการขายและควบคุมในการค้าปลีก


เศรษฐศาสตร์การจัดการในอิสลาม
อาจารย์: ธวัช นุ้ยผอม
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อิสลามไปใช้ในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การวางนโยบาย การบริหาร และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับดอกเบี้ยและกำไร ทฤษฎีการผลิต การตั้งราคา การวิเคราะห์ต้นทุน และปัจจัยการผลิต นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด ปัญหาการตัดสินใจเพื่อการลงทุนและการบริหารเงินทุน

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ผู้ดูแลระบบ: kunrudee hajisalah
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายของรายได้ประชาชาติ การกำหนดรายได้และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ พฤติกรรมการใช้จ่ายของรัฐบาลทางด้านการบริโภค การออม การลงทุน การจ้างงาน การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน วงจรเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


Computer For Economics and Management
ผู้ดูแลระบบ: สักกิน๊ะ หวันสกุล
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมในเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

Project Management (การจัดการโครงการ)
อาจารย์: Kritsadee Phuangrod
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินค่าของโครงการ การแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการ การวางแผนการติดตามผลและการรายงานผลจากงานภาคสนาม


การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
อาจารย์: มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความหมายและความสำคัญของการวางแผน ลักษณะและความสำคัญของแผนประเภทต่าง ๆ กระบวนการในการวางแผนและควบคุม กระบวนการตัดสินใจในการบริหารองค์การ เทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมงานบริหาร วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม การนำแผนไปใช้และการประเมินผลการปฏิบัติการ


สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ผู้ดูแลระบบ: ฮัมเดีย มูดอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล การหาสถิติเชิงพรรณนา การสุ่มตัวอย่าง การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีการแบบนอนพาราเมตริก วิธีการคำนวณและการใช้เลขดัชนีแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของทฤษฎีเบย์


เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค กฎอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นแห่งความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีว่าด้วยมูลค่า ราคา ค่าจ้าง ค่าเช่า กำไร ดอกเบี้ย การผลิต ต้นทุน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์


องค์การและการจัดการในอิสลาม
ผู้ดูแลระบบ: ธวัช นุ้ยผอม

เป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  มีจำนวน 3 หน่วยกิตคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก