ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม

ประเภทของรายวิชา:


หลักสูตรและการศึกษาอิสลาม
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
ความหมาย แนวคิด หลักการ และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาอิสลาม การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอิสลาม 

สารัตถะการศึกาอิสลาม
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการ และเป้าหมายการศึกษาในอิสลาม แนวคิดและปรัชญาของนักปรัชญามุสลิม อาทิ อัล-เฆาะซาลี อัล-กินดี อิบนุ คอลดูน

วิธีสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิเคราะห์หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและอิบตีดาอียะฮฺ เทคนิคการสอนวิชาต่างๆ เช่น ศาสนบัญญัติ ศาสนประวัติ การเลือกกิจกรรม สื่อการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเตรียมการสอน การวัดและการประเมินผล


จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

นิยาม ขอบข่ายและความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาอิสลาม การเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ การเรียนรู้และองค์ประกอบของการเรียนตามทัศนะอิสลาม


762-424 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความหมายของการวิจัย วิทยาการวิจัยทางการศึกษาในอิสลาม ทั้งทางด้านการวิจัยเอกสารและวิจัยประยุกต์ เช่น การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้งสมมุติฐาน รวมทั้งการเลือกสถิติเบื้องต้น เพื่อการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจารย์: นิเลาะ แวอุเซ็ง

ภาคการศึกษาที่1/50


จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม 2
อาจารย์: suwannee langputeh
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
นิยาม  ขอบข่ายและความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาอิสลาม การเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ การเรียนรู้และองค์ประกอบของการเรียนรู้ตามทัศนะของอิสลาม


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก