ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


การเมืองและระบบการเมืองในตะวันออกกลาง
อาจารย์: อับดุลรอนิง สือแต
การเมืองและระบบการเมืองในตะวันออกกลาง

765-102 ภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง
อาจารย์: sarfee ardam
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สภาพภูมิศาสตร์ของตะวันออกกลาง เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศแต่ละประเทศ


765-206 กลุ่มชาติพันธุในตะวันออกกลาง
อาจารย์: อับดุลรอนิง สือแต
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก