ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกบัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของรายวิชา:


การศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอานและซุนนะฮฺ
อาจารย์: Abdullah Karina

ที่มา ประวัติการรวบรวม ฐานะ โครงสร้าง และบทบาทของคัมภีร์อัล-กุรอาน และซุนนะฮฺ รวมทั้งวิธีการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัล-กุรอาน และซุนนะฮฺ เลือกวิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิชาการอิสลามเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มหนังสืออรรถาธิบายอัล-กุรอาน และกลุ่มหนังสือบันทึกหะดีษทั้งหก


มนุษยสัมพันธ์ในอิสลาม

ทรรศนะอิสลามในเรื่องธรรมชาติ ปฏิสัมพันธ์ และความสำคัญของมนุษย์กับสังคม สันติภาพ สิทธิมนุษยชน ศาสนสัมพันธ์รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ระหว่างมนุษย์ และจริยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก