ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
เตรียมlabinfo
เตรียมlabinfo
หลักการพืชสวนinfo
สถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร (Statistics for Agricultural Research )info
KM04_DOE and RSM in RESEACH APPLICATIONinfo
KM03_การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์info
KM02_Color Measurementinfo
หลักการพืชสวน(Principle of Horticulture)info
Principles of Animal Husbandryinfo
หลักโภชนศาสตร์สัตว์ (Principles of animal nutrition)info
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดinfo
โรคพืชinfo
732-432 มลพิษทางการเกษตร (Agricultural pollution)info
732-331 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)info
732-494 การผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์info
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชinfo
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช(Plant Propagation Technologyinfo
พืชศาสตร์info
หัวข้อเลือกเฉพาะด้านการเกษตร(Selected Topics in Agriculture)info
KM01_EndNoteinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก