ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Computer Graphicsinfo
Object Oreinted Programminginfo
Computer System and Data Communication Securityinfo
Visual litteracyinfo
Image Managementinfo
Comuter Modeling and Simulationinfo
871-325 พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์info
กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารการตลาดinfo
871-311 Internet Technologyinfo
871-301 Strategic Management and Quality Systeminfo
Introduction to Communication Theoryinfo
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนinfo
การวางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ (Planning and Management for Public Relations)info
การสื่อสารกับประชามติ (Communication and Public Opinion)info
สื่อมวลชนกับสังคม (Mass Media and Society)info
การเขียนข่าวและรายงานข่าว (News Writing and Reporting)info
870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศinfo
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นinfo
การสื่อสารในกลุ่มเล็กเพื่อการพัฒนาinfo
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูงinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก