ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » สาขาวิชาศิลปะประยุกต์

ประเภทของรายวิชา:


911-210 การถ่ายภาพเบื้องต้น ( Introduction to Photography )
อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร

อ.อังกูร พุทธิเนตร


ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะประยุกต์ (Research Methodology in Applied Arts)
อาจารย์: sudarat sukaphat
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ความหมาย หลักและวิธีการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางศิลปะประยุกต์ การกำหนดปัญหาและความสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยศิลปะประยุกต์

SCOPE ; PRINEIPLES AND METHODS OF RESEARCH IN GENERAL ; APPLIED ART RESEARCH ; DEFINITION OF PROBLEM , DESIGN DATA COLLECTION PRESENTATION AND THEIR RESPECTIVE SIGNIFICANCES.


จิตรกรรมประยุกต์ 2
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

แนวคิดขั้นตอนการวาดภาพสี ฝึกการวาดภาพระบายสีประเภทต่างๆ เน้นแนวคิดสร้างสรรค์

CONCEPT , STEP PAINTING : PRACTICE OF VARIOUS TYPES OF PAINTING : EMPHASIS ON CREATIVITY


จิตรกรรมประยุกต์ 1
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ทฤษฏีจิตรกรรม  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพ การสร้างงานศิลปะประยุกต์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ระบายสี และวัสดุระบายสีประเภทต่างๆ ตามเนื้อหาที่กำหนด

THEORY OF PAINTING , PRACTICE OF PAINTING CREATION OF APPLIED ART ; USE OF MIDIA , PAINTING EQUIPMENTS AND PAINTING MATERIALS ACCORDING TO GIVEN TOPICS .


การออกแบบ(Design)
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ องค์ประกอบในการออกแบบ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เน้นความสำคัญของประโยชน์ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์ และความงาม

HISTORICAL DEVELOPMENT OF DESIGN , DESIGNING COMPOSITION PRACTICE OF DESIGN ; EMPHASIS ON ITS USAGE , CREATIVITY AND BEAUTY.


คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปะประยุกต์1
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: Mrs.Boonyapat Yodprang
อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร
อาจารย์: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

มโนมติของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ ทฤษฏีการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วง การพัฒนากราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

Concept of computer graphic principle, theory design computer graphic using program and peripheral device development graphic with computer.


คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปะประยุกต์ 3
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: Mrs.Boonyapat Yodprang
อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร
อาจารย์: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ฝึกการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติบนเว็บไซต์ ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกไปใช้ในการออกแบบศิลปะประยุกต์ต่างๆ

Using Advanced program computer graphic 2 dimension and 3 dimension moving on website applied program computer use design work applied art


คอมพิวเตอร์สำหรับงานศิลปะ (Computer Art)
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์
อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร
อาจารย์: Mrs.Boonyapat Yodprang
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โครงสร้างของโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและระบบอื่น
ฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างงานกราฟิก

structure of popular computer graphic program ; links with peripheral devices and other systems ; practice of using packege programs

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปะประยุกต์ 2
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร
อาจารย์: Mrs.Boonyapat Yodprang
อาจารย์: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสำเร็จรูปในงานศิลปะประยุกต์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์


913-305 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปะประยุกต์ 1
อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร

อ.อังกูร พุทธิเนตรคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก