ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ประเภทของรายวิชา:


912-123 พื้นฐานดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทย
อาจารย์: นภดล ทิพยรัตน์

อาจารย์นภดล ทิพยรัตน์


512-215 ทดสอบVC
อาจารย์: อรรนูร์ เจ๊ะหะ

ทดลองใช้ระบบห้องเรียนเสมือน


Ballet
huang: haixiong huang

ddghj


วรรณคดีการละคร
อาจารย์: ไกรลาส จิตร์กุล
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  

วรรณคดีประเภทบทละครของไทยทุกสมัย  ทุกแบบ กำหนดให้ศึกษาวรรณคดีบางเรื่องทั้งในและนอกเวลา ตลอดจนจัดกิจกรรมการแสดงตามเนื้อหาวิชา

                 Dramatic literature regardless of period and category; some are assigned: performance related to the assignment is required


ประวัติการละคร
อาจารย์: ไกรลาส จิตร์กุล
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก