ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » สาขาวิชาทัศนศิลป์

ประเภทของรายวิชา:


ประวัติศาสตร์ศิลปะ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ประวัติศาสตร์และปรัชญาในการสร้างงานศิลปะบริสุทธิ์ และศิลปะประยุกต์ รูปแบบศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม


ภาพพิมพ์ l
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ทฤษฎีภาพพิมพ์ ปฏิบัติ การสร้างงานภาพพิมพ์ประยุกต์ด้วยขบวนการทางภาพพิมพ์ตามเนื้อหาที่กำหนด

Theory of  print making practice creation of applied print making used the process of print making according to given topics


สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย
อาจารย์: พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของจิตรกรรมไทยโบราณ   ศาสนศิลป์และสัญลกษณ์ในงานสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรมและศิลปกรรมโดยทั่วไป  เน้นงานศิลปกรรมในพุทธศตวรรษที่ 19-24

               

Symbol  and  their  meaning  in  Thai   painting  ; religion  art  and  symbol  in  architecture, sculpture, painting and  other  works  of  art  in  general;  emphasis  on art  between  the  19 and 24  centuries  of  the  Buddhist  era


ระเบียบและวิธีวิจัยทางทัศนศิลป์
อาจารย์: พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ความหมาย  หลักและวิธีการวิจัยทั่วไป  การวิจัยทางทัศนศิลป์  การกำหนดปัญหาและความสำคัญของการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยทัศนศิลป์

Scope; principles  and  methods  of  research  in  general;  visual  art  research;  definition  of  problem,  design,  data  collection,  presentation  and  their  respective  significaces


ศิลปะพื้นบ้านไทย
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ประวัติ ความเป็นมา คติความเชื่อและการสร้างงานศิลปะพื้นบ้านของไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ รูปแบบ วัสดุ เทคนิควิธีการ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณค่าการใช้สอย คุณค่าความงามและความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น เน้นศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ของไทย

Historical developmemt of folkwaysand belief in creating folk art of diffevent regions in Thailand ; Style. Material, technique, tradition, functional and aesthetic values that characterize each region ; emphas is on the south.


องค์ประกอบศิลป์ 1
อาจารย์: ชลดา ตันติวิชิตเวช
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ทฤษฏีเบื้องต้นของหลักองค์ประกอบในงานศิลปะ เช่น จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง

ความสมดุล การกินระวางพื้นที่ ความสัมพันธ์ของขนาดและพื้นที่ปฏิบัติการ

ตามหลักการทฤษฎีในลักษณะงานแบบ 2 มิติ

 

THEORETICAL INTRODUCTION TO ART COMPOSITION THAT INCLUDES POINT , LINE , PLANE , FORM , BALANCE , SPACE AND ITS RELATION TO DIMENSION ; WORK-SHOP IN TWO DIMENSIONS.


ศิลปวิจักษณ์
อาจารย์: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์
รู้ถึงความหมายของศิลปะ ศิลปะประยุกต์ ความสำคัญและที่มาของนาฏศิลป์ไทย
อุตสาหกรรมศิลป์ โลโก้ รวมสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ

สุนทรียภาพในงานศิลปะ
ผู้ดูแลระบบ: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความเป็นมาของศิลปะประเภทต่างๆ
และตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ กับพื้นฐานทาง
ปรัชญาและสุนทรียภาพคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก