ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » E-Office คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


E-Office Fine & Applied Arts
อาจารย์: สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

ใช้เพื่อการสื่อสาร อำนวยความสะดวกและส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างอาจารย์และบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์


e-Office คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: Mrs.Boonyapat Yodprang
รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ใช้เพื่อการสื่อสาร อำนวยความสะดวกและส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างอาจารย์และบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก