ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » Online Training

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การใช้งานห้องเรียนเสมือนสำหรับนักศึกษา (Virtual Classroom for Student)info
เทคโนโลยีมัลติมีเดียinfo
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจinfo
รวมโปรแกรมinfo
วีดีทัศน์เรื่อง ข้าวยำ และ เรือกอและinfo
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยinfo
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPointinfo
การจัดการความคิดด้วย FreeMindinfo
การพัฒนาวีดีทัศน์ตามประสงค์info
Presentation จากงานสัมนาวิชาการ Netday 2005info
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Macromedia Captivateinfo
IT Certification Day 2005info
การเตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์ 3 จว ชายแดนภาคใต้ กลุ่ม 2 (นักเรียน ม.ปลาย)info
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์info
อบรมการใช้งาน Catalyst 3750Ginfo
การใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูลinfo
การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนinfo
การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Macromedia Flashinfo
การเตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้info
การใช้งาน PowerPoint ขั้นสูงinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก