ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะรัฐศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


โลกาภิวัตน์และความมั่นคงของมนุษย์
อาจารย์: อรชา รักดี

แนวคิดและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และความมั่นคงของมนุษย์ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ และความเชื่อมโยงของประเด็นปัญหา ในบริบทการเมืองระดับโลก และในระดับท้องถิ่น


429-418 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
อาจารย์: หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์

อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก