รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา  

ประเภทของรายวิชา

คณะศึกษาศาสตร์156

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา48

ภาควิชาการศึกษา86

ภาควิชาบริหารการศึกษา16

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว18

ภาควิชาพลศึกษา51

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา23

ภาควิชาโรงเรียนสาธิต23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0

ภาควิชาวิทยาศาสตร์0

แผนกวิชาชีววิทยา28

แผนกวิชาเคมี17

แผนกวิชาฟิสิกส์6

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป11

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์84

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์8

ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม0

แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง14

แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร38

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ1

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร25

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์7

ภาควิชาภาษาไทย38

ภาควิชาประวัติศาสตร์26

ภาควิชาภาษาตะวันตก75

ภาควิชาภาษาตะวันออก11

ภาควิชาสังคมศาสตร์96

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์97

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา16

ภาควิชาภูมิศาสตร์45
วิทยาลัยอิสลามศึกษา1

ภาควิชาอิสลามศึกษา4

แผนกวิชาอิสลามศึกษา25

แผนกวิชากฏหมายอิสลาม7

แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม9

แผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม9

แผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา3

แผนกบัณฑิตวิทยาลัย3
คณะวิทยาการสื่อสาร213
คณะศิลปกรรมศาสตร์1

สาขาวิชาศิลปะประยุกต์10

สาขาวิชาศิลปะการแสดง5

สาขาวิชาทัศนศิลป์9

E-Office คณะศิลปกรรมศาสตร์2
คณะรัฐศาสตร์2
Online Training30
หอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้0
วิทยานิพนธ์1


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก