Geography of Soils and Vegetation
(426-321)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อาคม โสวณา


การกำเนิด การจำแนกประเภทและการกระจายของกลุ่มดินที่สำคัญของโลก การจำแนกประเภทและลักษณะของพืชพรรณซึ่งสัมพันธ์กับสภาพดินและภูมิอากาศ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้และการจัดการ