Business Management for Aquacultural Farms
(430-452)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: นายสุพัฒน์ คงพ่วง


หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ กระบวนการในการจัดการ ธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำประกอบด้วยการแสวงหาแหล่งเงินทุน การจัดระบบงาน การดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล การควบคุมงาน ตลอดจนการค้นหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ และการบริหารทรัพยากร เช่น แหล่งเงินทุน บุคคล วัสดุอุปกรณ์