428-305เทคนิคและกลวิธีในการพัฒนาสังคม
(428-305)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์


เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนาสังคม เช่น เทคนิคในการเขียนโครงการ เทคนิคการวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงการ และกลวิธีในการทำงานพัฒนา เช่น การประชุมราษฎร การทำงานเป็นกลุ่ม การจูงใจประชาชน การสร้างขวัญและกำลังใจ