441-208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(441-208)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: วรพจน์ ปานรอด


แนวคิด  ประเภท  ผลกระทบและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร