428-402 การสัมมนาในการพัฒนาสังคม
(428-402)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์


การสอนแบบสัมมนา จัดให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในสายวิชาพัฒนาสังคมอย่างดีมาแล้ว มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อาทิเช่น ทฤษฎีในการพัฒนาสังคม แนวความคิด นโยบายและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม