428-211 การจัดการวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน
(428-211 sm)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์


แนวคิด ปัจจัย จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายของวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน นโยบายของรัฐและผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการศึกษาเฉพาะกรณี