411-201 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ (รายงานทางวิชาการ)
(411-201)

อาจารย์: จเรวัฒน์ เจริญรูป


การเขียนรายงานทางวิชาการ

กลุ่ม 1,2,3  สอนโดย ผศ.ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม 

กลุ่ม 3,4,5 สอนโดย อ. นันทพร  แสงมณี