411-205 สุนทรียภาพในบทประพันธ์ไทย
(411-205)

อาจารย์: รศ.ดวงมน จิตร์จำนงค์


ภาษาในฐานะวัสดุของการสร้างวรรณศิลป์องค์ประกอบของเสียงและความหมาย บทบาทของฉันทลักษณ์ ความประสาน จินตนาการ การตีความ ความเปรียบเทียบและสัญลักษณ์