411-402 วรรณคดีแบบฉบับ
(411-402)

อาจารย์: รศ.ดวงมน จิตร์จำนงค์


การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะด้านรูปแบบเนื้อหา และการประเมินคุณค่าวรรณคดีแบบฉบับของไทย ตลอดจนการสืบทอดและปรับเปลี่ยนระหว่างยุคสมัย