การฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
(746-401)

อาจารย์: อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
อาจารย์: สันธนา ชัยมนตรี
อาจารย์: วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ์
อาจารย์: สุนันต์ ทองสีนุช
อาจารย์: ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล
อาจารย์: นิตยา แม็คแนลต้องฝึกงานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง