ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
(437-101)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อันธิฌา ทัศคร


ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของชีวิต เพื่อนำไปสู่คุณค่าทางสังคม โดยนำวิธีการทางจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางที่เหมาะสม