สังคมวิทยาเมือง
(427-414)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: Bundit Grivijitr


กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างสังคม วิถีชีวิต ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมือง และเมืองกับสังคมภายนอกและกระบวนการโลกาภิวัฒน์