ศาสนาเปรียบเทียบ
(438-311)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อารีย์ ธรรมโคร่ง


หลักการของศาสนาต่างๆ ในปัจจุบัน ความเหมือนและความต่างเรื่องศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย คำสอน จุดมุ่งหมายสูงสุดและข้อปฏิบัติที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ประเด็นถกเถียงร่วมสมัยเกี่ยวกับศาสนา