ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น (Religions in China Korea and Japan)
(438-327)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อันธิฌา ทัศคร


ศึกษาศาสนาที่สำคัญในประเทศจีนเกาหลี และญี่ปุ่น คือศาสนาเต๋า ขงจื๊อ ชินโต ชามาน คริสต์ โชนโดเกียว และพุทธศาสนานิกายวิชญานวาท สัทธรรมปุณฑริก สุขาวดี ฌานหรือเซน wink