สัมมนาปัญหาศาสนา (Seminar on Religions Issue)
(438-425)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อันธิฌา ทัศคร


ศึกษาเพื่อสัมมนาข้อปัญหาศาสนาต่างๆ เพื่อเข้าใจหลักธรรมของศาสนาได้ดียิ่งขึ้น