สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
(437-222)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อันธิฌา ทัศครรายละเอียดรายวิชา:
รหัสวิชา 437-222
ชื่อวิชา สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
หน่วยกิต 3(3-0-6)
ลักษณะรายวิชา วิชาเลือกเอก-โท และเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา : ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม การแสดงออกและอารมณ์ในศิลปะ ตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ เพลโต อริสโตเติล ซิเซโร โปลตินุส อไควนัส รัสกิน ตอลสตอย ซันตายานา และมัวร์

- - ห้องเรียนเสมือนวิชาสุนทรียศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 - -