ชื่อรายวิชาการออกแบบโฆษณาและการประชาสัมพันธฺ
(277-4002)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: อัศวิน ศิลปเมธากุล


การออกแบบโฆษณาและการประชาสัมพันธ์Advertising Design and Public Relationsหน่วยกิต 2 (1 - 2 - 3)
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณา การโฆษณาประเภทต่าง ๆ และกรรมวิธีของการโฆษณา โครงสร้างและวิธีเขียนข้อความโฆษณา การวางแผนและการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์